GAWIN ANG PINAKA-TUMPAK AT MAASAHANG

PERSONALITY TEST

Ang inyong IQ, personalidad at aptitude ang tumutukoy sa inyong panghinaharap na tagumpay at kaligayahan. Ang Oxford Capacity Analysis ay nakatulong na sa milyong tao mula pa noong 1960. Ito ang tanging pagsusulit na ganitong uri na nakapagbibigay ng nasusukat at wastong pagsusuri na sinusundan ng isahang konsultasyon na may praktikal na pagmumungkahing naaangkop sa inyong mga pangangailangan, batay sa inyong mga resulta.

Isa kayong natatanging indibidwal na may sariling katangian sa personalidad—ilan sa mga katangiang ito ay tumutulong sa inyong makapagkamit ng napakalalaking bagay sa buhay, at ang iba namang katangian ay parang nakapipigil sa inyo at sa huli ay makasusugpo sa tunay ninyong potensiyal.

Privacy Info
Ang inyong impormasyon ay gagamitin lamang para sa pagsasagawa ng personality test na ito at ebalwasyon. Maaari ninyo ring piliing tumanggap ng mas marami pang impormasyon sa Scientology. Ang inyong impormasyon ay hindi kailanman ipagbebenta o ibibigay sa ikatlong partido. Kung sa alinmang panahon ay ayaw na ninyong makatanggap ng email mula sa amin, simpleng i-click lamang ang link na ibinigay sa ibaba ng mensahe. Malaya kayong tingnan ang aming Privacy Policy para sa karagdagang mga detalye.

PAANO ITO GINAGAWA

Unang hakbang: GAWIN ANG PAGSUSULIT

Tinutukoy ng Oxford Capacity Analysis (OCA) ang 10 pinakamahahalagang katangian ng personalidad na nakaiimpluwensiya sa inyong buong kinabukasan. Mga isang oras ang kinakailangan para matapos ito. Puwede ninyong gawin ang pagsusulit sa inyong bahay, online o sa inyong Church of Scientology.

Ikalawang hakbang: KUNIN ANG INYONG MGA RESULTA

Pumunta sa inyong Church of Scientology para makuha at muling makita ang mga resulta ng inyong OCA Test.

Ikatlong hakbang: KONSULTASYON

Nagbibigay kami ng libre at isahang konsultasyon mula sa espesyalisadong consultant na nagbibigay sa inyo ng detalyadong pagsusuri ng inyong mga resulta. Makakukuha kayo ng mas mahusay na pag-unawa ng mga kalakasan ng personalidad at nararamdamang mga kahinaan, at mapagtibay ang naimungkahing landas sa inyong mabilis at nagtatagal na tagumpay.


BAKIT NATATANGI ANG OCA?

Walang ibang personality test at pagsusuri ang nagbibigay sa inyo ng dalawang ito—mga resulta at praktikal na mga solusyon.

Puwede kayong maging mas mahusay, mas matagumpay at mas masaya kaysa sa naisip ninyong posible, sa sandaling natukoy na ninyo ang pangunahing mga bahagi ng inyong personalidad. Sa pamamagitan ng pagdiskubre sa kung aling
mga katangian ang kasalukuyang nakatutulong sa inyong buhay at alin ang nangangailangan ng pagpapabuti, maisasagawa ninyo sa ngayon ang kinakailangang
mga hakbang para mapagbuti ang inyong mga kalakasan at mapangibabawan ang inyong mga kahinaan.

Karagdagan pa, ang OCA at ang kasunod na konsultasyon ay isang LIBRENG pampublikong serbisyo nang walang karagdagang obligasyong kinakailangan.

Maraming taong nagpapatuloy sa iminungkahing mga kurso ang nakararanas ng malaking pagbabago sa graph ng kanilang personalidad at puntos ng IQ.

KILALANIN ANG INYONG TUNAY NA SARILI

Kadalasan sa ating buhay ay naturuan tayong maniwalang ang personalidad ay isang namamanang katangiang hindi na mababago, at kailangang pagpasensiyahan na lang ninyo ito. Hindi iyon totoo. Ang katotohanan ay mababago ninyo ang inyong personalidad at magiging mas mahusay, mas masaya at humaharap at bumabaka sa mga pagsubok ng buhay nang may kaalaman at kadalian—ang tunay na ikaw.

  • Hanapin ang mga bahaging may problema sa inyong buhay at tuklasin ang inyong antas ng kaligayahan, tiwala sa sarili, katatagan at iba pa.
  • Alamin kung paano natutukoy ng inyong personalidad ang inyong kakayahang mag-asikaso ng mga relasyon.
  • Alamin ang inyong mga kalakasan at kung paano pa ito mapapalakas nang sa mas malaki pa ang makamit ninyo sa buhay.

PERSONAL NA MGA TAGUMPAY

HUMANAP NG MGA KASAGUTAN

“Marami akong natuklasang sagot na matagal ko nang palaging hinahanap at ilang bagay pang hindi ko inakalang hinahanap ko na bigla na lamang lumitaw. Halos napakadali nito, parang ‘ganoon ba talaga ito kadali? Ganoon talaga kadali!’” — David

KAMTIN ANG INYONG MGA HANGARIN

“Sa natutunan ko ay nagtagumpay ako sa larangang kinabibilangan ko, sa aking trabaho, at gusto kong sabihing talagang natulungan ako nitong makamit ang aking mga pangarap, at makamit ang mga ito sa pinakamahusay na paraang posible.” — Daniella

MAGKAROON NG KATIYAKAN

“Napakababa ng tiwala ko sa sarili, at iniisip ko kung bakit hindi ako nagtatagumpay sa buhay. Ngayon ay napakalaki na ng katiyakan ko. Mas maayos akong makitungo sa mga tao at mas natutulungan ko sila nang mas maayos. Ngayon ay kilala ko na ang sarili ko!” — Cynthia

PAGBUTIHIN ANG MGA RELASYON

“Isa akong pang-outdoors at bruskong tao. Ngayon ay talagang mas mabuti ang pakikitungo ko sa mga tao. Talagang napakaganda ng samahan naming mag-asawa. Ligaya ang araw-araw na buhay. Wala na kaming hindi kakayanin ngayon.” — Shawn