BAKIT NATATANGI ANG OCA?

Walang ibang personality test at pagsusuri ang nagbibigay sa inyo ng dalawang ito—mga resulta at praktikal na mga solusyon.

Puwede kayong maging mas mahusay, mas matagumpay at mas masaya kaysa sa naisip mong posible, sa sandaling natukoy na ninyo ang pangunahing mga bahagi ng inyong personalidad. Sa pamamagitan ng pagdiskubre kung aling mga katangian ang kasalukuyang nakatutulong sa inyong buhay at alin ang nangangailangan ng pagpapabuti, maisasagawa ninyo sa ngayon ang kinakailangang mga hakbang para mapagbuti ang inyong mga kalakasan at mapangibabawan ang inyong mga kahinaan.

Karagdagan pa, ang OCA at ang kasunod na konsultasyon ay isang LIBRENG pampublikong serbisyo nang walang karagdagang obligasyong kinakailangan.

  • Katatagan
  • Kaligayahan
  • Composure
  • Katiyakan
  • Pagka-aktibo
  • Pagka-agresibo
  • Responsableng Pag-uugali
  • Kakayahang Tumantiya nang Wasto
  • Appreciation
  • Antas ng Komunikasyon
Maraming taong nagpapatuloy sa iminungkahing mga kurso ang nakararanas ng malaking pagbabago sa graph ng kanilang personalidad at puntos ng IQ.
Aktwal na mga resulta ng OCA test, bago at pagkatapos.
Privacy Info
Ang inyong impormasyon ay gagamitin lamang para sa pagsasagawa ng personality test na ito at ebalwasyon. Maaari ninyo ring piliing tumanggap ng mas marami pang impormasyon sa Scientology. Ang inyong impormasyon ay hindi kailanman ipagbebenta o ibibigay sa ikatlong partido. Kung sa alinmang panahon ay ayaw na ninyong makatanggap ng email mula sa amin, simpleng i-click lamang ang link na ibinigay sa ibaba ng mensahe. Malaya kayong tingnan ang aming Privacy Policy para sa karagdagang mga detalye.